รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้มีการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com