รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รู้ถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพร ในการรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุตามแนววิถีพอเพียง และสามารถนำไปปฎิบัติด้วยตนเองได้ในการป้องกันโรคไช้เลือดออกในครอบครัวและชุมชนต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com