รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 “ฝึกอบรมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่” ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และนำไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้ และยังสามารถนำไปสร้างรายได้ในครัวเรือน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com