รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2561 (การอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต วัยรุ่น วัยเรียน สู่ครอบครัวอบอุ่นอย่างยั่งยืน) ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่ข่า เพื่อส่งเสริมเด็ก นักเรียน เยาวชน มีครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีฐานรากที่เข้มแข็งสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com