รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมฝึกอาชีพการทำขนมไทย ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวติและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างหยั่งยืน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com