ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
ประกาศเมื่อ
โดย
72

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการ ผู้รับจ้างปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0421.3/ว 111 ่ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่องซักซื้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยราคากลางของราชการฯ

ไฟล์แนบ 1

29/09/2560 - 29/09/2560 29/09/2560 น.ส.พนิตดา ปัญญาศรี
71

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการ ผู้รับจ้างปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0421.3/ว 111 ่ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่องซักซื้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยราคากลางของราชการฯ

ไฟล์แนบ 1

29/09/2560 - 29/09/2560 29/09/2560 น.ส.พนิตดา ปัญญาศรี
70

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการ ผู้รับจ้างปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0421.3/ว 111 ่ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่องซักซื้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยราคากลางของราชการฯ

ไฟล์แนบ 1

29/09/2560 - 29/09/2560 29/09/2560 น.ส.พนิตดา ปัญญาศรี
69

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการ ผู้รับจ้างปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0421.3/ว 111 ่ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่องซักซื้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยราคากลางของราชการฯ

ไฟล์แนบ 1

29/09/2560 - 29/09/2560 29/09/2560 น.ส.พนิตดา ปัญญาศรี
68

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการ ผู้รับจ้างปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0421.3/ว 111 ่ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่องซักซื้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยราคากลางของราชการฯ

ไฟล์แนบ 1

29/09/2560 - 29/09/2560 29/09/2560 น.ส.พนิตดา ปัญญาศรี
67

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการ ผู้รับจ้างปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0421.3/ว 111 ่ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่องซักซื้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยราคากลางของราชการฯ

ไฟล์แนบ 1

29/09/2560 - 29/09/2560 29/09/2560 น.ส.พนิตดา ปัญญาศรี
60

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคลกรทางการศึกษาตำแห่ง ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0421.3/ว 111 ่ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่องซักซื้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยราคากลางของราชการฯ

ไฟล์แนบ 1

28/09/2560 - 28/09/2560 28/09/2560 น.ส.พนิตดา ปัญญาศรี
59

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคลกรทางการศึกษาตำแห่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0421.3/ว 111 ่ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่องซักซื้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยราคากลางของราชการฯ

ไฟล์แนบ 1

28/09/2560 - 28/09/2560 28/09/2560 น.ส.พนิตดา ปัญญาศรี
58

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคลกรทางการศึกษาตำแห่งผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0421.3/ว 111 ่ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่องซักซื้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยราคากลางของราชการฯ

ไฟล์แนบ 1

28/09/2560 - 28/09/2560 28/09/2560 น.ส.พนิตดา ปัญญาศรี
57

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคลกรทางการศึกษาตำแห่งผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0421.3/ว 111 ่ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่องซักซื้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยราคากลางของราชการฯ

ไฟล์แนบ 1

28/09/2560 - 28/09/2560 28/09/2560 น.ส.พนิตดา ปัญญาศรี
56

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3

ไฟล์แนบ 1

06/07/2560 - 06/07/2560 06/07/2560 น.ส.พนิตดา ปัญญาศรี
55

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองแม่ข่าน้อย(เริ่มจากลำเหมืองบริเวณที่นานายดำ ปัญญา ถึงบริเวณที่นานายสมชาย สุขแสน) ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 435 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

21/06/2560 - 21/06/2560 21/06/2560 น.ส.พนิตดา ปัญญาศรี
54

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสอนราคา (โดยวิธีตกลงราคา) โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองแม่ข่าน้อย(เริ่มจากลำเหมืองบริเวณที่นานายดำ ปัญญา ถึงบริเวณที่นานายสมชาย สุขแสน) ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 435 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

1/5/2560 - 1/5/2560 1/5/2560 น.ส.พนิตดา ปัญญาศรี
53

ประกาศราคากลาง, ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ,บันทึกคำรวณราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองแม่ข่าน้อย(เริ่มจากลำเหมืองบริเวณที่นานายดำ ปัญญา ถึงบริเวณที่นานายสมชาย สุขแสน) ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 435 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4

1/5/2560 - 5/5/2560 1/5/2560 น.ส.พนิตดา ปัญญาศรี
52

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล.ซอย 16/1 ชุมชนรวมประชาสามัคคี ฝั่งตะวันออก ขนาด 0.40x0.50 เมตร ยาว 188 เมตร จำนวน 377 ฝาราง และฝั่งตะวันตก ขนาด 0.47x0.50 เมตร ยาว 40.70 เมตร จำนวน 81 ฝาราง ซอย 16/1 หน้าบ้านนายบุญเลิศ นามเงิน ถึงบ้านนายชะลอ ใจจุ้ม (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

7/4/2560 - 7/4/2560 7/4/2560 น.ส.พนิตดา ปัญญาศรี
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-884585

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com