ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
ประกาศเมื่อ
โดย
87

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ฯ

ไฟล์แนบ 1

28/02/2561 - 28/02/2561 28/02/2561 นางพนิตดา คำไสย
86

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ฯ

ไฟล์แนบ 1

12/02/2561 - 12/02/2561 12/02/2561 นางพนิตดา คำไสย
85

ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1)

ไฟล์แนบ 1

30/01/2561 - 30/01/2561 30/01/2561 นางพนิตดา คำไสย
84

ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง สถานที่ขุดเจาะบริเวณพื้นที่ประปาสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0421.3/ว 111 ่ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยราคากลางของราชการฯ

ไฟล์แนบ 1

30/01/2561 - 30/01/2561 30/01/2561 นางพนิตดา คำไสย
83

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้างเหมาติดตั้งควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อสลับการทำงานของระบบการผลิตน้ำประปา งานกิจการประปา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เดิม ซอย 18 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ โครงการ

ไฟล์แนบ 1

12/01/2561 - 12/01/2561 12/01/2561 นางพนิตดา คำไสย
82

ระกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ฯ

ไฟล์แนบ 1

09/01/2561 - 09/01/2561 09/01/2561 นางพนิตดา คำไสย
81

ระกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ฯ

ไฟล์แนบ 1

14/12/2560 - 14/12/2560 14/12/2560 นางพนิตดา คำไสย
80

ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อสลับการทำงานของระบบการผลิตน้ำประปา สถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์เดิม ซอย 18 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0421.3/ว 111 ่ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่องซักซื้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยราคากลางของราชการฯ

ไฟล์แนบ 1

20/11/2560 - 20/11/2560 20/11/2560 นางพนิตดา คำไสย
79

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ฯ

ไฟล์แนบ 1

15/11/2560 - 15/11/2560 15/11/2560 นางพนิตดา คำไสย
78

ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านแม่ข่า ภาคเรียนที่ 2/2560 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0421.3/ว 111 ่ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่องซักซื้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยราคากลางของราชการฯ

ไฟล์แนบ 1

31/10/2560 - 31/10/2560 31/10/2560 นางพนิตดา คำไสย
77

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1)

ไฟล์แนบ 1

02/10/2560 - 02/10/2560 02/10/2560 นางพนิตดา คำไสย
76

ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไฟล์แนบ 1

29/09/2560 - 29/09/2560 29/09/2560 นางพนิตดา คำไสย
75

รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและและจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ผด.2)

ไฟล์แนบ 1

29/09/2560 - 29/09/2560 29/09/2560 นางพนิตดา คำไสย
73

ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบ 1

29/09/2560 - 29/09/2560 นางพนิตดา คำไสย
72

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการ ผู้รับจ้างปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0421.3/ว 111 ่ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่องซักซื้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยราคากลางของราชการฯ

ไฟล์แนบ 1

29/09/2560 - 29/09/2560 29/09/2560 นางพนิตดา คำไสย
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-884585

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com