ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
ประกาศเมื่อ
โดย
110

ประกาศประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ไฟล์แนบ 1

07/09/2561 - 07/09/2561 07/09/2561 นางพนิตดา คำไสย
109

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

ไฟล์แนบ 1

07/09/2561 - 07/09/2561 07/09/2561 นางพนิตดา คำไสย
108

ประกาศประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ไฟล์แนบ 1

14/08/2561 - 14/08/2561 14/08/2561 นางพนิตดา คำไสย
107

ประกาศประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ 1

09/07/2561 - 09/07/2561 09072561 นางพนิตดา คำไสย
106

ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบ 1

02/07/2561 - 02/07/2561 02/07/2561 นางพนิตดา คำไสย
105

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสบข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

04/07/2561 - 04/07/2561 04/07/2561 นางพนิตดา คำไสย
104

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสันต้นแหน ซอย 9/2 ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสันต้นแหน ซอย 9/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

28/06/2561 - 28062561 28/06/2561 นางพนิตดา คำไสย
103

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสันต้นแหน ซอย ๗/๑ ค ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสันต้นแหน ซอย ๗/๑ ค หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

28/06/2561 - 28/06/2561 28/06/2561 นางพนิตดา คำไสย
102

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสันต้นแหน ซอย ๗/๑ ข ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสันต้นแหน ซอย 7/1 ข หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

28/06/2561 - 28/06/2561 28/06/2561 นางพนิตดา คำไสย
101

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสันต้นแหน ซอย ๗/๑ ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสันต้นแหน ซอย ๗/๑ ก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

28/06/2561 - 28/06/2561 28062561 นางพนิตดา คำไสย
100

ประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสบข่า ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสบข่า (ลำเหมืองแม่งอนหลังวัดหาดสำราญ) หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4

21/06/2561 - 28/06/2561 21/06/2561 นางพนิตดา คำไสย
99

ประกาศ ร่างประกาศ ประกาดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสบข่า ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสบข่า (ลำเหมืองแม่งอนหลังวัดหาดสำราญ) หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

14/06/2561 - 14/06/2561 14/06/2561 นางพนิตดา คำไสย
98

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสบข่า ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสบข่า (ลำเหมืองแม่งอนหลังวัดหาดสำราญ) หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

08/06/2561 - 08/06/2561 08/05/2561 นางพนิตดา คำไสย
97

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ฯ

ไฟล์แนบ 1

05/06/2561 - 05/06/2561 05/06/2561 นางพนิตดา คำไสย
94

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ฯ

ไฟล์แนบ 1

09/05/2561 - 09/05/2561 09/05/2561 นางพนิตดา คำไสย
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-884585

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com