ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ไฟล์แนบ 1

01/02/2566 - 01/02/2566 น.ส.นงค์ลักษณ์ อินต๊ะยศ
2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล1-3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2566

ไฟล์แนบ 1

01/02/2566 - 01/02/2566 น.ส.นงค์ลักษณ์ อินต๊ะยศ
3

ประกาศ สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน

ไฟล์แนบ 1

07/03/2566 - 07/03/2566 นางพนิตดา คำไสย
4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ไฟล์แนบ 1

01/03/2566 - 01/03/2566 นางพนิตดา คำไสย
5

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/03/2566 - 01/03/2566 นางพนิตดา คำไสย
6

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/03/2566 - 01/03/2566 นางพนิตดา คำไสย
7

ประกาศ สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 391.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) โดยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์แนบ 1

13/02/2566 - 13/02/2566 นางพนิตดา คำไสย
8

ประกาศ สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 18 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 377.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 18 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์แนบ 1

13/02/2566 - 13/02/2566 นางพนิตดา คำไสย
9

ประกาศ สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 6 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ 1

27/01/2566 - 27/01/2566 นางพนิตดา คำไสย
10

ประกาศ สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 6 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ 1

27/01/2566 - 27/01/2566 นางพนิตดา คำไสย
11

ประกาศ สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงผิวจารจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 18/1 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 18/1 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

ไฟล์แนบ 1

27/01/2566 - 27/01/2566 นางพนิตดา คำไสย
12

ประกาศ สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 8 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ตามแบบมาตราฐานงานทางสำหรับ อปท.) โดยิวธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ 1

27/01/2566 - 27/01/2566 นางพนิตดา คำไสย
13

ประกาศ สัญญาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 25 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ตามแบบรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ 1

27/01/2566 - 27/01/2566 นางพนิตดา คำไสย
14

ประกาศ สัญญาซื้อขาย จัดซื้อเครื่องพิมพ์ความเร็วสุง (HIGH SPEED PRINTER) จำนวน 1 ชุด

ไฟล์แนบ 1

26/01/2566 - 26/01/2566 นางพนิตดา คำไสย
15

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 18 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 377.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 18 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกาวราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ 1

26/01/2566 - 26/01/2566 นางพนิตดา คำไสย
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com