ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
1

ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 2 รายการ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

09/09/2565 - 19/09/2565 นางพนิตดา คำไสย
2

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุดสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ 1

07072565 - 21/07/2565 นางพนิตดา คำไสย
3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างลาน คสล.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ 1

02/03/2565 - 02/03/2565 นางพนิตดา คำไสย
4

ประชาสัมพันธ์ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ไฟล์แนบ 1

01/02/2565 - 02/02/2565 นางพนิตดา คำไสย
5

ประชาสัมพันธ์ กำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓

ไฟล์แนบ 1

01/02/2565 - 01/02/2565 นางพนิตดา คำไสย
6

ประชาสัมพันธ์ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ 1

01/02/2565 - 01/02/2565 นางพนิตดา คำไสย
7

ประชาสัมพันธ์ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ 1

01/02/2565 - 01/02/2565 นางพนิตดา คำไสย
8

ประชาสัมพันธ์ กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

ไฟล์แนบ 1

01/02/2565 - 01/02/2565 นางพนิตดา คำไสย
9

ประชาสัมพันธ์ กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ 1

01/02/2565 - 01/02/2565 นางพนิตดา คำไสย
10

ประชาสัมพันธ์ กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ 1

01/02/2565 - 01/02/2565 นางพนิตดา คำไสย
11

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฎกระทรวง กำหนดอัตรำค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง พ.ศ. 2562

ไฟล์แนบ 1

01/02/2565 - 01/02/2565 นางพนิตดา คำไสย
12

ประกาศประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฏกระทรวง "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ไฟล์แนบ 1

01/02/2565 - 01/02/2565 นางพนิตดา คำไสย
13

ประกาศ ประกาวราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 3

17/02/2565 - 24/02/2565 นางพนิตดา คำไสย
14

กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบ 1

01/10/2564 - 01/10/2564 นางพนิตดา คำไสย
15

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไฟล์แนบ 1

30/09/2564 - 30/09/2564 นางพนิตดา คำไสย
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com