ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

28/10/2563 - 28/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
2

ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบ 1

01/10/2563 - 01/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
3

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไฟล์แนบ 1

01/10/2563 - 01/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
4

ประกาศประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงห่คม 2563

ไฟล์แนบ 1

10/09/2563 - 10/09/2563 นางพนิตดา คำไสย
5

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ไฟล์แนบ 1

26/08/2563 - 26/08/2563 นางพนิตดา คำไสย
6

แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563

ไฟล์แนบ 1

13/07/2563 - 30/09/2563 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
7

คำสั่ง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ที่ 92/2563 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ 1

25/05/2563 - 30/06/2563 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
8

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จำนวน 1 โครงการ (ตามแบบขอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ) สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

19082562 - 19082562 นางพนิตดา คำไสย
9

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

09/11/2561 - 09/11/2561 นางพนิตดา คำไสย
10

เอกสารส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2 และใบเสนอราคา ฯลฯ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

18/10/2561 - 05/11/2561 นางพนิตดา คำไสย
11

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสันต้นแหน ซอย 9/2 ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสันต้นแหน ซอย 9/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์แนบ 1

28/06/2561 - 28062561 นางพนิตดา คำไสย
12

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้างเหมาติดตั้งควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อสลับการทำงานของระบบการผลิตน้ำประปา งานกิจการประปา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เดิม ซอย 18 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ โครงการ

ไฟล์แนบ 1

12/01/2561 - 12/01/2561 นางพนิตดา คำไสย
13

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 7/1 ง. ชุมชนสันต้นแหน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 107.50 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า)

ไฟล์แนบ 1

22/2/2560 - 22/2/2560 นางพนิตดา คำไสย
14

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ซอย 7/3 ชุมชนสันต้นแหน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างภายใน 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 22.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า)

ไฟล์แนบ 1

2/3/2560 - 2/3/2560 นางพนิตดา คำไสย
15

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก และประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ซอย 7/3 ชุมชนสันต้นแหน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างภายใน 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 22.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า)

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

27/1/2560 - 27/1/2560 นางพนิตดา คำไสย
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com