ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสืบสารประเพณีลอยกระทง ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

20/10/2563 - 20/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ของกองคลังเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

19/10/2563 - 19/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ตามโครงการสืบสารประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

15/10/2563 - 15/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการสืบสารประเพณีลอยกระทง ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จำนวน 1 ป้าย

ไฟล์แนบ 1

15/10/2563 - 15/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางของกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จำนวน 10 รายการ

ไฟล์แนบ 1

15/10/2563 - 15/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2563)

ไฟล์แนบ 1

06/10/2563 - 08/10/2563 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2563)

ไฟล์แนบ 1

06/10/2563 - 08/10/2563 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต ระยะเวลา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

ไฟล์แนบ 1

01/10/2563 - 01/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
9

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาเช่าพื้นที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ไฟล์แนบ 1

01/10/2563 - 01/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
10

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้ออาหารเสริม นม เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรเงรียนบ้านแม่ข่า ช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 22 ตุลาคม 2563

ไฟล์แนบ 1

01/10/2563 - 01/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
11

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาบริการงานดูและระบบคอมพิวเตอร์สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลำตบลบ้านแม่ข่า ตั่งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

ไฟล์แนบ 1

01/10/2563 - 01/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม นม เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียนบ้านแม่ข่า นม ยู.เอช.ที (ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563)

ไฟล์แนบ 1

01/10/2563 - 01/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม นม เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2563)

ไฟล์แนบ 1

01/10/2563 - 01/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม นม เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563)

ไฟล์แนบ 1

01/10/2563 - 01/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

21/09/2563 - 21/09/2563 นางพนิตดา คำไสย
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com