ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
1

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามขอบเขตแนบมานี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ 1

07/12/2566 - 31/12/2566 น.ส.นงค์ลักษณ์ อินต๊ะยศ
2

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบ 1

19/05/2566 - 19/05/2566 นางพนิตดา คำไสย
3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ไฟล์แนบ 1

01/02/2566 - 01/02/2566 น.ส.นงค์ลักษณ์ อินต๊ะยศ
4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล1-3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2566

ไฟล์แนบ 1

01/02/2566 - 01/02/2566 น.ส.นงค์ลักษณ์ อินต๊ะยศ
5

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 18 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 377.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 18 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกาวราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ 1

26/01/2566 - 26/01/2566 นางพนิตดา คำไสย
6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ 1

26/01/2566 - 26/01/2566 นางพนิตดา คำไสย
7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 8 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ตามแบบมาตราฐานงานทางสำหรับ อปท.) โดยิวธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ 1

23/01/2566 - 23/01/2566 นางพนิตดา คำไสย
8

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 25 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ 1

23/01/2566 - 23/01/2566 นางพนิตดา คำไสย
9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 6 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ 1

23/01/2566 - 23/01/2566 นางพนิตดา คำไสย
10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจารจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 18/1 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 18/1 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ 1

23/01/2566 - 23/01/2566 นางพนิตดา คำไสย
11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุดสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ 1

09/08/2565 - 18/08/2565 นางพนิตดา คำไสย
12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลาน คสล.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ 1

07/03/2565 - 07/03/2565 นางพนิตดา คำไสย
13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก

ไฟล์แนบ 1

30112564 - 07/12/2564 นางพนิตดา คำไสย
14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อรถขุด 1.6 ตัน เครื่องยนต์ 3 สูบ 4 จังหวะ 13 แรงม้า โดยวิธีคัดเลือก

ไฟล์แนบ 1

30/07/2564 - 30/07/2564 นางพนิตดา คำไสย
15

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

04/01/2564 - 04/01/2564 นางพนิตดา คำไสย
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com