รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประชุมประชาคม แสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (รูปแบบ On Site) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า โดยตัวแทนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ข่า ชี้แจง แนะนำ ให้ความรู้ตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข และมาตรการการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com