รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 24 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จัดโครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและผู้นำหมู่บ้านในการลดปริมาณขยะมูลฝอย และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com