รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ข่า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com