รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าได้จัดกิจกรรมการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพกู้ชีพในเครือข่ายโรงพยาบาลฝางขึ้น เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มทักษะด้านวิชาการและเป็นการสำรวจความพร้อมของอุปกรณ์กู้ชีพ ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานของศูนย์กู้ชีพต่างๆขึ้น

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com