รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดทำโครงการพาน้องหนูสู่โลกกว้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3. เด็กปฐมวัยร้อยละ 80 รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 4. เพื่อให้เด็กรู้สึก ภาคภูมิใจ รักและหวงแหนบ้านเกิดของตน โดยนำเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดนันทราม ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก (น้ำพุร้อนฝาง) ในวันที่ 13 กันยายน 2560

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.กาญจนา พรมเสน


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com