รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าได้จัดอบรมโครงการโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายสรรชัย ดาววี


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com