บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า

#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ติดต่อ
ปรับปรุงเมื่อ
35 นางอนงลักษณ์ ข่าเหล็ก

นางอนงลักษณ์ ข่าเหล็ก

ผู้อำนวยการกองคลัง    081-2874741
   -
31 สิงหาคม 2559
37 น.ส.เนตรชนก  ประหยัดยอด

น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ    086-5546604
   -
31 ตุลาคม 2561
38 น.ส.กัลยา  อินต๊ะ

น.ส.กัลยา อินต๊ะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    089-5545957
   -
22 มกราคม 2561
39 นางพนิตดา คำไสย

นางพนิตดา คำไสย

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ    081-5316470
   -
22 มกราคม 2561
40 น.ส.จันทร์เพ็ญ  ลบทอง

น.ส.จันทร์เพ็ญ ลบทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    087-9159986
   -
7 พฤศจิกายน 2561
41 นางอมรรัตน์ งอนมาก

นางอมรรัตน์ งอนมาก

ผู้อำนวยการกองช่าง    081-9804347
   -
22 มกราคม 2561
42 นายพลพีร์  มานารักษ์

นายพลพีร์ มานารักษ์

ช่างโยธาชำนาญงาน    085-7236669
   -
8 พฤศจิกายน 2561
43 นายกิตติคุณ  บุญมาไชย

นายกิตติคุณ บุญมาไชย

ช่างโยธาชำนาญงาน    090-4648982
   -
8 พฤศจิกายน 2561
44 นายบุญนบ สมุดหอม

นายบุญนบ สมุดหอม

พนักงานผลิตน้ำประปา    093-9253327
   -
6 กันยายน 2559
45 นายไชยวรรณ ทิพย์พลน้อย

นายไชยวรรณ ทิพย์พลน้อย

พนักงานผลิตน้ำประปา    080-5596827
   -
6 กันยายน 2559
46 นายทองอินทร์ พงษ์ดา

นายทองอินทร์ พงษ์ดา

คนงานประปา    086-1893340
   -
6 กันยายน 2559
47 นางนงลักษณ์  โพธา

นางนงลักษณ์ โพธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    097-9377971
   -
22 มกราคม 2561
49 นายจิรวัฒน์   อุตระการพงษ์

นายจิรวัฒน์ อุตระการพงษ์

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    086-4391647
   -
6 กันยายน 2559
51 นายสุทธิพงษ์  อ้ายต๊ะ

นายสุทธิพงษ์ อ้ายต๊ะ

คนสวน    082-0278011
   -
6 กันยายน 2559
53 นางธรณ์ธันย์ พงษ์เจริญ

นางธรณ์ธันย์ พงษ์เจริญ

เจ้าพนักงานธุรการ    081-0000000
   -
5 กันยายน 2559
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com