บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า

#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ติดต่อ
ปรับปรุงเมื่อ
56 นายไชยยันต์  อินต๊ะ

นายไชยยันต์ อินต๊ะ

จ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด    081-0000000
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
57 นายพชร  ปิงเมือง

นายพชร ปิงเมือง

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)    081-0000000
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
63 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา

นางกิตติกานต์ เกตุมาลา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า    -
   -
15 มิถุนายน 2566
71 นางสาวขวัญปวีณ์ พรหมมินทร์

นางสาวขวัญปวีณ์ พรหมมินทร์

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า    -
   -
26 กุมภาพันธ์ 2565
77 นายอนุชา งอนมาก

นายอนุชา งอนมาก

จ้างเหมาบริการ (งานวิศวกรรมโยธาและงานสาธารณูปโภค)    083-3231370
   -
6 กุมภาพันธ์ 2567
78 นายฉัตรมงคล ทองสุข

นายฉัตรมงคล ทองสุข

จ้างเหมาบริการ    090-4744450
   -
17 มิถุนายน 2564
80 นายจำเริญ คำผัด

นายจำเริญ คำผัด

ภารโรง    -
   -
13 กรกฎาคม 2561
81 นายอนุพงษ์ ปัญญา

นายอนุพงษ์ ปัญญา

จ้างเหมาบริการ งานกิจการประปา    -
   -
15 มิถุนายน 2566
84 นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์

นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์

จ้างเหมาบริการ งานธุรการ    -
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
85 นางวรินดา วุฒิลักษณ์

นางวรินดา วุฒิลักษณ์

จ้างเหมาบริการ    081-7278390
   -
17 มิถุนายน 2564
91 นางสาวธัญญารัตน์ อุษา

นางสาวธัญญารัตน์ อุษา

พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานพัฒนาการศึกษา) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า    -
   -
6 กุมภาพันธ์ 2567
92 นางศรุตา หลุยลำรอง

นางศรุตา หลุยลำรอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า    -
   -
15 มิถุนายน 2566
93 นายศราวุธ บุญสม

นายศราวุธ บุญสม

จ้างเหมาบริการ (งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า)    -
   -
6 กุมภาพันธ์ 2567
94 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์

นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    -
   .
3 มีนาคม 2565
97 นายศตวรรษ วุฒิลักษณ์

นายศตวรรษ วุฒิลักษณ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานการแพทย์ฉุกเฉิน)    -
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com