บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า

#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ติดต่อ
ปรับปรุงเมื่อ
16 นายเจริญ ชมภูพลอย

นายเจริญ ชมภูพลอย

สมาชิกสภาเทศบาล    081-0000000
   -
5 กันยายน 2559
17 นายประเสริฐ สวัสดิ์คำ

นายประเสริฐ สวัสดิ์คำ

สมาชิกสภาเทศบาล    081-0000000
   -
5 กันยายน 2559
18 นางกิตติกาน เกตุมาลา

นางกิตติกาน เกตุมาลา

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล    -
   -
7 พฤศจิกายน 2561
19 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา

นางกิตติกานต์ เกตุมาลา

หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)    096-3840858
   -
13 กรกฎาคม 2561
20 นางเดือนเพ็ญ ทองธรรมชาติ

นางเดือนเพ็ญ ทองธรรมชาติ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ    081-0000000
   -
31 สิงหาคม 2559
21 นางณัฐสินี ศรีจันตา

นางณัฐสินี ศรีจันตา

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน    089-5557960
   -
31 สิงหาคม 2559
23 นายสรรชัย ดาววี

นายสรรชัย ดาววี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    086-1922956
   sanchaikai@gmail.com
7 พฤศจิกายน 2561
25 นายวันชัย  นันต์ตา

นายวันชัย นันต์ตา

พนักงานขับรถดับเพลิง    084-4584341
   -
31 สิงหาคม 2559
26 นายสมจิตร เขียวตั๋น

นายสมจิตร เขียวตั๋น

พนักงานขับรถ    086-1161507
   -
31 สิงหาคม 2559
27 นางนันทนา  ฤทธิเรืองเดช

นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    084-3707393
   -
15 มิถุนายน 2560
30 นายนิกร  โพธา

นายนิกร โพธา

พนักงานดับเพลิง    081-0000000
   -
15 สิงหาคม 2559
31 นายสมศักดิ์ ถนอมมัน

นายสมศักดิ์ ถนอมมัน

พนักงานดับเพลิง    081-0000000
   -
15 สิงหาคม 2559
32 นายชลอ   ใจจุ้ม

นายชลอ ใจจุ้ม

พนักงานดับเพลิง    081-0000000
   -
15 สิงหาคม 2559
33 นางปรียา  อริวรรณา

นางปรียา อริวรรณา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    080-1273319
   -
22 มกราคม 2561
34 นางศรีวรรณ์   คำผัด

นางศรีวรรณ์ คำผัด

แม่บ้าน    088-2583161
   -
13 กรกฎาคม 2561
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com