บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า

#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ติดต่อ
ปรับปรุงเมื่อ
134 นางสาวอารีย์รักษ์ ม่วงหงษ์

นางสาวอารีย์รักษ์ ม่วงหงษ์

จ้างเหมาบริการ งานธุรการ กองคลัง    -
   -
6 กุมภาพันธ์ 2567
135 นางสาวพุทธชาติ เตจ๊ะสุรินทร์

นางสาวพุทธชาติ เตจ๊ะสุรินทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ    0813668946
   -
3 ตุลาคม 2566
136 นายเสกสรร บุญสม

นายเสกสรร บุญสม

พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานการแพทย์ฉุกเฉิน)    091-069-7578
   -
26 กุมภาพันธ์ 2565
137 นายฉัตรมงคล ทองสุข

นายฉัตรมงคล ทองสุข

จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)    097-094-0954
   -
3 มีนาคม 2565
138 นางสาวพลอยนภา แซ่ตั้ง

นางสาวพลอยนภา แซ่ตั้ง

จ้างเหมาบริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ธุรการ)    -
   -
6 กุมภาพันธ์ 2567
139 นางศิริพร สินสวัสดิ์

นางศิริพร สินสวัสดิ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า    064-0271204
   -
6 กุมภาพันธ์ 2567
140 นายอนันต์ ปินะวรรณา

นายอนันต์ ปินะวรรณา

พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานสาธารณูปโภคและงานวิศวกรรมโยธา)    -
   -
15 มิถุนายน 2566
141 นายจักริน ใจจุ้ม

นายจักริน ใจจุ้ม

จ้างเหมาบริการ (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)    -
   -
3 มีนาคม 2565
142 นางสาวศศิประภา สุภาพ

นางสาวศศิประภา สุภาพ

จ้างเหมาบริการ งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    -
   -
6 กุมภาพันธ์ 2567
143 นายนฤพงษ์ ซาวพา

นายนฤพงษ์ ซาวพา

จ้างเหมาบริการ (งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม)    -
   -
6 กุมภาพันธ์ 2567
144 นายสาคร แสนสอน

นายสาคร แสนสอน

จ้างเหมาบริการ (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)    -
   -
6 กุมภาพันธ์ 2567
145 นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    0838266423
   wasitakeereegerdkiat@gmail.com
17 มกราคม 2567
146 นางสาวจุฑามาศ คำนันท์

นางสาวจุฑามาศ คำนันท์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน    -
   jutamat.kumnun@gmail.com
21 มิถุนายน 2565
147 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ

นางสาวแพรพลอย ต่างใจ

นิติกรปฏิบัติการ    -
   pp.pairploy@hotmail.com
18 กรกฎาคม 2565
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com