ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
16

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจไตรมาสที่ 2 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564)

ไฟล์แนบ 1

01042564 - 01042564 นางพนิตดา คำไสย
17

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

02/02/2565 - 02/02/2565 นางพนิตดา คำไสย
18

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบ 1

05/10/2564 - 05/10/2564 นางพนิตดา คำไสย
19

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) งานพัสดุ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

25/01/2565 - 25/01/2565 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
20

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) งานพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

24/01/2565 - 24/01/2565 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
21

ประกาศเทศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรือง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำรหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19) ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564)

ไฟล์แนบ 1

13/01/2565 - 13/01/2565 นางพนิตดา คำไสย
22

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจไตรมาสที่ 1 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564)

ไฟล์แนบ 1

13/01/2565 - 13/01/2565 นางพนิตดา คำไสย
23

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

04/01/2565 - 04/01/2565 นางพนิตดา คำไสย
24

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/12/2564 - 01/12/2564 นางพนิตดา คำไสย
25

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ไฟล์แนบ 1

08/12/2564 - 08/12/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
26

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/11/2564 - 01/11/2564 นางพนิตดา คำไสย
27

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

19/10/2564 - 19/10/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
28

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

19/10/2564 - 19/10/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
29

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

19/10/2564 - 19/10/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
30

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

19/10/2564 - 19/10/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com